Algemene voorwaarden Mooi! by Mark

Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Mooi! by Mark
B. A.V.: Algemene voorwaarden.
C. Wederpartij: Degene met wie Mooi! by Mark een overeenkomst heeft gesloten, dan wel met wie Mooi! by Mark in onderhandeling is over het aangaan van een overeenkomst.

Toepasselijkheid

Artikel 2
1.Deze A.V. zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van Mooi! by Mark, de uitvoering daaronder begrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder andere en met name geldt dat bij in- en verkoop van zaken en bij het verlenen van of opdragen van diensten.
2.Afwijkende voorwaarden binden Mooi! by Mark slechts wanneer die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3.In geval van strijd tussen de A.V. en de overeenkomstige voorwaarden van de andere partij, zullen bij uitsluiting de A.V. van kracht zijn.

Prijzen
Artikel 3

1.Door Mooi! by Mark opgegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief kosten van vrachten levering.
2.Mooi! by Mark hanteert altijd de laatste prijscourant; voorgaande prijscouranten zijn daarmee automatisch vervallen. Prijswijzigingen worden doorgevoerd zonder voorafgaande aankondiging aan wederpartijen.
3.Op alle meerjarige overeenkomsten is de jaarlijkse indexering aan de hand van het index gezinsconsumptie van toepassing.
4.Aangeboden en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen en kosten van materiaal, vervoer, lonen, belastingen en heffingen, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
5.Mooi! by Mark is te allen tijde gerechtigd de prijs op basis van het vorige lid van dit artikel zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen indien voor de levering enige verhoging optreedt van prijsbepalende factoren als in het eerste lid van dit algemene voorwaarden van Mooi! by Mark gevestigd te Haarlem. artikel genoemd, ongeacht of dat het gevolg is van bij het afsluiten van de overeenkomst voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden.
6.Indien de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, is de wederpartij – koper – bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden mits zij zulks schriftelijk doet binnen zeven dagen nadat Mooi! by Mark haar van de prijsverhoging in kennis heeft gesteld.
7.Mooi by Mark zal de prijsverhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd schriftelijk ter kennis stellen van de wederpartij, De betaling van een meerprijs op grond van dit artikel geschiedt tegelijk met de betaling van de hoofdsom respectievelijk tegelijk met de laatste termijn daarvan.
8.Onder prijsverhogende factoren waarvan Mooi! by Mark gerechtigd is die door te berekenen aan de opdrachtgever, vallen mede prijsverhogingen bij toeleveranciers van Mooi! by Mark welke door die toeleveranciers aan Mooi! by Mark worden doorberekend.

Schetsen, wasmodellen, en dergelijke
Artikel 4

1.Ontwerpschetsen, presentatieschetsen, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen, eerste afgietsels en dergelijke die door Mooi! by Mark zijn verstrekt, blijven eigendom van Mooi! by Mark en zijn voor Mooi! by Mark niet bindend tenzij en totdat uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.Tekeningen, afbeeldingen, monsters, wasmodellen, mallen, handmallen, werkvormen, eerste afgietsels en dergelijke die door de wederpartij aan Mooi! by Mark zijn verstrekt, blijven eigendom van de wederpartij en zijn voor de wederpartij wel bindend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Materialen, eigenschappen en dergelijke
Artikel 5

1.Gegevens over samenstelling, gebruikte materialen, maten, weerbestendigheid, chemische bestendigheid en dergelijke die door Mooi! by Mark zijn verstrekt, berusten op door Mooi! by Mark van bonafide fabrikanten, researchafdelingen en dergelijke verkregen gegevens, cijfers, specificaties, dan wel rapporten. Mooi! By Mark aanvaardt daar zelf geen aansprakelijkheid voor. Ten aanzien van afmetingen, kleuren, gewichten en andere eigenschappen van alle materialen, behoudt Mooi! by Mark zich steeds de gewone tolerantie voor, zoals die gebruikelijk is bij de fabrikant die met de vervaardiging belast is.
2.De bij monsters, eerste afgietsels en dergelijke getoonde patina is geen enkele garantie van een identieke kleur dan wel inkleuring van de vervolgserie op het eerste model.
3.Mooi! by Mark behoudt zich het recht voor om productveranderingen die haar inziens de kwaliteit ten goede komen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren.

Website, Brochures en dergelijke
Artikel 6

1.Als gevolg van onder andere beperkingen in digitale druktechnieken is het mogelijk dat geleverde producten in kleur en/of vorm enigszins afwijken van de afbeelding in de brochure of website.

termijnen
Artikel 7

1.Termijnen en tijdsbepalingen in overeenkomsten zijn voor Mooi! by Mark vrijblijvend, behoudens voor zover uit de formulering het tegendeel volgt, en voor de wederpartij bindend.

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
Artikel 8

1.Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer dit schriftelijk is bevestigd door Mooi! by Mark.
2.Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig nadat Mooi! by Mark dat schriftelijk heeft bevestigd en de wederpartij daartegen schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt binnen 8 dagen.
3.Als datum van de totstandkoming van een overeenkomst zal gelden de dag van verzending van de bevestiging door Mooi! by Mark. Een door Mooi! by Mark verzonden factuur wordt tevens beschouwd als een bevestiging van de overeenkomst die de op de factuur vermelde zaken omvat.
4.De wederpartij is ten opzicht van Mooi! by Mark gebonden en is verplicht om bij wijziging en/of annulering van de overeenkomst de daardoor voor Mooi! by Mark ontstane schade te vergoeden, ongeacht de reden voor die wijziging en/of annulering –overmacht daaronder begrepen – en ongeacht de vraag of Mooi! by Mark die wijziging en/of annulering als zodanig heeft aanvaard.
5.Onder “schade” in de zin van het vorige lid van dit artikel wordt in elk geval begrepen de door Mooi! by Mark reeds gemaakte kosten, winstderving, renteverlies en dergelijke. De winstderving beloopt tenminste 50% van de overeengekomen prijs. Mooi! by Mark heeft het recht een hogere winstderving te bewijzen en te vorderen.

Levering
Artikel 9

1.Ook bij overschrijding door Mooi! by Mark van een overeengekomen leveringstermijn heeft de wederpartij de verplichting het gekochte te accepteren zonder recht op schadevergoeding, ontbinding of omzetting aan de overeenkomst, of niet nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
2.Een op eventuele overschrijding van de leveringstermijn uitdrukkelijk gestelde contractuele boete is niet verschuldigd indien de overschrijding het gevolg is van overmacht.
3.Een leveringstermijn gaat, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel eerst in, nadat de gespecificeerde opdracht schriftelijk door Mooi! by Mark is aanvaard, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens schriftelijk in het bezit van Mooi! by Mark zijn gekomen een – indien gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling is bedongen – nadat die vooruitbetaling aan Mooi! by Mark is gedaan.
4.Iedere overeenkomst wordt door Mooi! by Mark aangegaan onder de voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt te zijn. Mooi! by Mark is gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze ter genoegen van Mooi! By Mark voldoende zekerheid stelt ter dekking van haar betalingsverplichtingen jegens Mooi! by Mark. Mooi! by Mark is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de verlangde zekerheid is gesteld.
5.Levering vindt plaats wanneer de zaken de magazijnen van Mooi! by Mark of die van haar leverancier verlaten ter verzending aan het door de wederpartij opgegeven adres.
6.Mooi! by Mark is gerechtigd tot uitlevering in gedeelten of ineens. Bij levering in gedeelten is de wederpartij gehouden de daarop betrekking hebbende facturen met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 te voldoen.

Vervoersrisico
Artikel 10

1.Het vervoer van goederen die Mooi! by Mark heeft verkocht onder rembours of franco huis worden vervoerd voor rekening en risico van Mooi! by Mark.

Aansprakelijkheid
Artikel 11

1.Voor zover Mooi! by Mark aansprakelijk is wegens niet nakoming of gebrekkige nakoming, is die aansprakelijkheid beperkt tot schade die een onmiddellijk en dadelijk gevolg is van die niet nakoming of gebrekkige nakoming. Daaronder valt in elk geval niet schade toegebracht aan roerende of onroerende zaken van de wederpartij en/of schade, die wordt geleden door het niet, niet volledig of niet tijdig beschikbaar zijn van de bestelde zaken. Mooi! by Mark is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, vervolgschade, schade aan evenementen, openingen, uitreikingen en dergelijke. Evenmin is Mooi! by Mark aansprakelijk voor schade aan gebouwen, inventaris of aanwezige goederen, werkzame personen of andere aanwezigen.
2.Vertraging van werken of werkzaamheden, waarbij door Mooi! By Mark geleverde zaken worden gebruikt of verwerkt, wordt nimmer beschouwd als een onmiddellijk en dadelijk gevolg van de niet nakoming of gebrekkige nakoming door Mooi! by Mark.
3.De wederpartij vrijwaart Mooi! by Mark voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Mooi! by Mark direct of indirect.
4.In geval Mooi! by Mark diensten verleent, waaronder begrepen het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen, geldt hetzelfde.
5.Voor het niet geven van adviezen aanvaardt Mooi! by Mark geen enkele aansprakelijkheid.

Betaling
Artikel 12

1.Betaling dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 14 dagen na een factuurdatum.
2.Mooi! by Mark is ongeacht wat overigens overeengekomen is, altijd gerechtigd van de wederpartij (aanvullende) zekerheid te verlangen voor de betaling van de overeengekomen prijs. Dat geldt in het bijzonder wanneer een onderzoek naar de solvabiliteit en/of het betalingsgedrag van de wederpartij aantoonbare wanbetaling. oplevert, een negatief advies van een kredietverzekeringsmaatschappij, melding bij de BKR en/of een negatief advies van een deurwaarder of andere incasant.
3.Bij offertes of bestellingen van € 1.000,- of meer, verlangt Mooi! by Mark aanbetaling, dan wel het stellen van zekerheid van 50%.
4.Bij offertes of bestellingen beneden de € 1.000,- heeft Mooi! by Mark het recht op aflevering onder rembours.
5.Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij aan Mooi! by Mark vanaf de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan over het openstaande (gedeelte van het) factuurbedrag.
6.Bovendien komen voor rekening van de wederpartij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van het in te vorderen bedrag vermeerderd met BTW met een minimum van €150, – en worden verschuldigd op het tijdstip dat de invordering ter incasso uit handen is gegeven.
7.Mooi! by Mark is gerechtigd van de wederpartij nog verdere kosten te vorderen, dan de hierboven reeds beschreven kosten, voor zover die veroorzaakt zijn door een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst.
8.Mooi! by Mark verleent geen korting bij contante of vervroegde betaling.

Opschorting, geheel of gedeeltelijke ontbinding
Artikel 13

1.Mooi! by Mark is gerechtigd de overeenkomst over het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder rechtelijke tussenkomst en zonder gehouden zijn tot enige schadevergoeding, hetzij te ontbinden, hetzij de uitvoering daarvan op te schorten in de navolgende gevallen:
– Wanneer de wederpartij een opvorderbaar bedrag niet betaalt;
– Wanneer de wederpartij betaling van een opvorderbaar bedrag opschort;
– Wanneer de wederpartij surseance van betaling vraagt;
– Wanneer de wederpartij failliet gaat;
– Bij liquidatie van de wederpartij;
– Wanneer op roerende of ontroerende zaken van de wederpartij beslag wordt gelegd;
– In het hierboven in artikel 12 reeds beschreven geval, wanneer de wederpartij de door Mooi! by Mark gevraagde zekerheid niet binnen de door Mooi! by Mark gestelde termijn stelt.
2.Wanneer Mooi! by Mark gebruik maakt van haar in het vorige lid van dit artikel beschreven recht tot (gedeeltelijke) ontbinding, is zij, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd om nog niet uitgevoerde werkzaamheden ook niet te verrichten en tevens om nog niet betaalde goederen terug te vorderen of terug te halen, overmeesterd het recht aan Mooi! by Mark op vergoeding van alle schade.
3.In de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen is elke vordering van Mooi! by Mark op de wederpartij dadelijk in zijn geheel opeisbaar.

Klachten, reclame
Artikel 14

1. Zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na levering aan Mooi! By Mark schriftelijk te
worden kenbaar gemaakt.
2. Transportschade dient, voor zover deze zichtbaar is, bij aflevering aangetekend te worden op het ontvangstbewijs en vervolgens binnen 48 uur schriftelijk aan Mooi! by Mark te worden gemeld.
3.Alle andere klachten dienen uiterlijk binnen 8 dagen schriftelijk aan Mooi! by Mark te worden gemeld.
4.Alle in voorgaande leden genoemde termijnen gelden op straffe van verval van recht.
5.Wanneer door een wederpartij met recht wordt geklaagd of gereclameerd, kan Mooi! by Mark te haren keuze de betrokken zaken ofwel herstellen, ofwel vervangen door nieuwe. In beide gevallen komen de vervoerskosten voor rekening van Mooi! by Mark.

Intellectueel eigendom
Artikel 15

1.Mooi! by Mark behoudt uitdrukkelijk de intellectuele eigendom van ontwerpen en productiewijze van door haar verkochte goederen. Deze rechten maken derhalve geen deel uit van de koopovereenkomst.
2.Nabootsing door of namens de wederpartij is verboden, evenals het ter beschikking stellen van het verkochte aan derden, van wie in redelijkheid kan worden vermoed, dat deze het gekochte zullen (doen) nabootsen.
3.Bij overtreding van dit verbod verbeurt de wederpartij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 500.- per geval of per geproduceerd artikel.
4.De wederpartij verbindt zich het in dit artikel vervatte verbod, samen met het boetebeding op te leggen aan haar rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens Mooi! By Mark gebonden zijn.
5.Bij niet nakoming van de in het vorige lid vastgelegde verplichting zal de wederpartij respectievelijk de rechtsopvolger van de wederpartij jegens Mooi! by Mark een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verbeuren van € 5.000,- per geval.

Hoofdelijkheid
Artikel 16

1.Wanneer de wederpartij bestaat uit meer dan 1 (rechts)persoon, zijn al die (rechts)personen hoofdelijk jegens Mooi! by Mark gebonden.

Overmacht
Artikel 17

1.Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Mooi! by Mark onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, wanneer ten gevolge van die omstandigheid de nakoming en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid door de wederpartij niet meer kan worden verlangd.
2.Onder overmacht vallen onder andere:
– werkstaking;
– werkliedenuitsluiting, brand en/of storingen in het bedrijf van Mooi! by Mark of in
dat van een van haar leveranciers;
– vertraagde levering van tijdig bestelde materialen;
– onderbreking van de aanvoer van energie en stagnatie veroorzakende
overheidsmaatregelen.
3.Om geval van overmacht heeft Mooi! by Mark het recht, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het geheel of voor een gedeelte ontbonden te verklaren, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst daartoe vereist zal zijn. Een en ander laat de verplichting van de wederpartij om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen, onverlet.

Eigendom
Artikel 18

1.Zaken, die Mooi! by Mark aan de wederpartij levert blijven eigendom van Mooi! By Mark totdat de wederpartij aan al haar verplichtingen met betrekking tot de betreffen de overeenkomst en daarmee samenhangende verbintenissen jegens Mooi! by mark heeft gedaan.
2.Mooi! by Mark heeft het onherroepelijke recht om in geval van niet nakoming of gebrekkige nakoming door afnemer zonder enige ingebrekestelling de door Mooi! by Mark geleverde goederen zo nodig na demontage terug te nemen.

Terugname/omruil
Artikel 19

1.Tot uiterlijk 14 dagen na aankoop van het artikel in de Shop-in-shop in Haarlem is wederpartij gerechtigd dit om te komen ruilen mits de kassabon overlegd kan worden. Hierop volgt credittering of omruil tegen een ander artikel.
2.Tot uiterlijk 14 dagen na levering van bestelde artikelen uit de webshop is de wederpartij gerechtigd om deze retour te zenden aan Mooi! by Mark mits de wederpartij dat tevoren met Mooi! by Mark heeft opgenomen en mits dat door Mooi! By Mark is geaccordeerd.
3.Teruggezonden goederen dienen te worden geretourneerd in onbeschadigde originele verpakking en vrij van door de wederpartij aangebracht of op haar betrekking hebbende kenmerken.
4.De staat van de terug geleverde artikelen bij aankomst op het door Mooi! by Mark opgegeven adres is bepalend voor de acceptatie door Mooi! by Mark van de retourzending.
5.Mooi! by Mark bepaalt of retourzending leidt tot credittering of tot omruil tegen andere artikelen.
6.Terugname/omruil van in opdracht en exclusief vervaardigde artikelen is niet mogelijk.
7.Terugname/omruil van gepersonaliseerde artikelen of verpakkingen is niet mogelijk.

Toepasselijk recht
Artikel 20

1.Op alle door Mooi! By Mark gesloten overeenkomsten, alsmede de daaruit eventueel mee samenhangende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.